Načítání...

Poradenství v dopravě


Poradenské a odborné služby v oblasti silniční dopravy, dopravních nehod a přestupků v dopravě


Dopravní přestupek nebo účast na dopravní nehodě?


-  
Stali jste se účastníkem dopravní nehody a nevíte jak postupovat, či jak správně sepsat „Záznam o dopravní nehodě“ s druhým účastníkem?
-  
Nevíte jak oznámit škodní událost v souvislosti s dopravní nehodou a uplatnit svůj nárok u pojistitele?
-  
Spáchali jste jako řidič motorového vozidla dopravní přestupek?
-  
Jste v souvislosti s dopravním přestupkem předvoláni k podání vysvětlení na dopravní policii, či před správní orgán?
-  
Jste majitelem trestných bodů a máte obavy z možného vybodování v rámci dosažení 12 trestných bodů v bodovém hodnocení řidiče?
-  
Nevíte si rady s administrativou spojenou se správním řízením o dopravním přestupku, či v souvislosti s účastí na dopravní nehodě?
-  
Byl Vám policií v souvislosti s podezřením ze spáchání dopravního přestupku na místě zadržen řidičský průkaz a nevíte, jaký bude další postup státních orgánů?
-  
Blíží se doba pro vrácení odňatého řidičského průkazu na základě rozhodnutí správního orgánu nebo soudu, a nevíte jak žádat a co je potřeba k vrácení řidičského průkazu?
-  
Víte, že příslušný orgán můžete požádat o vrácení řidičského průkazu již po uplynutí „poloviny“ výkonu uloženého trestu zákazu činnosti?
-  
Víte, že již není možné používat výmluvu na osobu blízkou?

Nabídka našich služeb


Poskytujeme specializované poradenství a odborné služby s dlouholetou praxí při řešení jednotlivých dopravních přestupků a dopravních nehod a zajišťujeme zastoupení ve správním řízení, a to v případech
-  Dopravních přestupků
-  Dopravních nehod
-  Námitkového řízení (při dosažení 12 trestných bodů v bodovém hodnocení)
-  Navrácení řidičského oprávnění v souvislosti s jeho odnětím (zákaz činnosti)
-  Správních deliktů provozovatele motorového vozidla
Rozsah naší činnosti:
-  
Poradenství v problematice zákona o silničním provozu, přestupkového zákona a správního řádu
-  
Sepsání žádosti a návrhy účastníků správního řízení
-  
Zastoupení účastníka v řízení o dopravním přestupku či o dopravní nehodě
-  Zastoupení obviněného v přestupkovém řízení pro jednotlivý úkon, či celé řízení před správním orgánem
-  Zastoupení poškozeného v přestupkovém řízení
-  Námitkové řízení
-  
Poskytujeme konzultace, jak si počínat a zachovat se v okamžiku kdy jste se stali účastníky dopravní nehody; jak předcházet konfliktům při jednání s policií a správními orgány o dopravním přestupku, a tak efektivní komunikace s orgány veřejné moci. Nečinnost, či úmyslné vyhýbání v souvislosti s projednáním přestupku v dopravě, či správního deliktu provozovatele motorového vozidla nikam nevede.
-  
V případě potřeby dojednáme spolupráci se soudními znalci v oboru silniční doprava se specializací na technické posudky o příčinách dopravních nehod a technického stavu motorových vozidel.
-  
V případě potřeby, kdy je potřeba profesionální právní služby, dojednáme spolupráci se zavedenou advokátní kanceláří a aktivně koordinujeme řešení daného případu
Odměna za úkon či služby je sjednávána individuálně podle specifik daného případu, odbornou i časovou náročnost, včetně cestovních náhrad, dle dohody s klientem.

Přehled bodového hodnocení


7
trestných bodů obdrží řidič motorového vozidla za dopravní přestupek
-  
Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem s více než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky, nebo v takové době po kterou je řidič pod jejím vlivem
-  
Odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
-  
Způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby
-  
Neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody, nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody či neprodlené nevrácení se po poskytnutí nebo přivolání pomoci
-  
Otáčení, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, v místě kde to není dovoleno
-  
Vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno
-  
Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno
-  
Řízení motorového vozidla během doby, kdy mu byl zadržen řidičský průkaz
-  
Neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života


5
trestných bodů obdrží řidič motorového vozidla za dopravní přestupek
-  
Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu
-  
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více
-  
Nezastaví vozidlo na signál, který řidiči přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „STŮJ“ daný při řízení provozu osobou k tomu oprávněnou
-  
Ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého
-  
Ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, při odbočování na místo ležící mimo komunikaci, při vjíždění na komunikaci nebo při otáčení nebo couvání


4
trestné body obdrží řidič motorového vozidla za dopravní přestupek
-  
Ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky
-  
Nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě
-  
Překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20% a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33% a více
-  
Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny řidičského oprávnění
-  
Nepoužití dětské autosedačky nebo bezpečnostního pásu při přepravě dětí podle § 6


3
trestné body obdrží řidič motorového vozidla za dopravní přestupek
-  
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více a mimo obec o 30 km/h a více
-  
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit
-  
Překročení povolených hodnot při kontrolním vážení vozidla
-  
Řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče
-  
Porušení povinnost být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu (motocykl)


2
trestné body obdrží řidič motorového vozidla za dopravní přestupek
-  
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o více než 5 km/h a méně než 20 km/h, nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec
-  
Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla
-  
Neoznačení překážky v provozu na pozemní komunikaci, kterou řidič způsobil

Kontakt

SQS
Bc. Radek Hnilička
Jednatel
E-mail: rhnilicka@securityqsicr.cz

Kde nás najdete?

Lokalita: Zlínský kraj
Kancelář: Uherský Brod, (nejlépe po tel. domluvě)
IČ: 04763017
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. C 91781.
Jak nás můžete kontaktovat?
Telefonicky SQS
Call centrum Tel.: + 420 774 105 399
Elektronicky
E-mail: info@securityqsicr.cz

Elektronický kontaktní formulář najdete dole

Kontaktní formulář